Octrooien

Essentieel: laat u door ons adviseren alvorens u uw nieuw product of werkwijze kenbaar maakt aan de buitenwereld. Om geldig te zijn, moét het indienen van een octrooiaanvrage gebeuren vóór elke openbaarmaking!

 

 

 

Uw octrooiprocedure toegelicht

 

Belgisch octrooi

Nederlands octrooi

Europees octrooi

PCT-procedure of wereldoctrooiaanvrage procedure

 

Via bovenstaande hyperlinks wordt in overzichtelijke tabellen de standaardprocedure voor een eerste indiening van een Belgisch, Nederlands en een Europees octrooi toegelicht. Tevens wordt de standaardprocedure voor een PCT-aanvrage (Patent Coöperation Treaty) of wereldoctrooiaanvrage toegelicht na een eerste indiening. 

 

Geef een indieningsdatum in en de procedure van een aanvrage tot een verleend octrooi wordt automatisch berekend en toegelicht. 

 

De officiële taksen bij elke procedure worden in een afzonderlijke kolom vermeld. Dit zijn de kosten die betaald worden aan de offciële instanties. Voor de opvolging en de betaling zal Brantsandpatents u een administratieve kost vragen.

 

Het spreekt voor zich dat deze standaardprocedures geen sluitend advies zijn, maar een algemeen overzicht van de procedures weergeven. U wordt geadviseerd contact op te nemen met Brantsandpatents voor aangepast individueel advies. 

 

 

 

Wat zijn de kosten?

 

De investering voor het schrijven van een octrooiaanvrage tot de verlening van het octrooi kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van de benodigde voorstudie, het onderwerp, de gekozen strategie, etc.  Een richtbedrag voor een Belgisch of Nederlands octrooi is € 6.000 tot € 9.000, de verleningsprocedure van een Europees octrooi bedraagt een veelvoud hiervan.

 

De totale kosten zijn samengesteld uit de kosten van de octrooigemachtigde, de adminstratieve kantoorkosten en de wettelijk verschuldigde officële taksen.

 

De administratieve kosten of kantoorkosten worden vermeld in onze tarievenlijst die u op verzoek wordt toegestuurd. Het uurtarief van een octrooigemachtigde bij Brantsandpatents varieert afhankelijk van de opleidingsgraad van de octrooigemachtigde en van de complexiteit van het dossier. 

 

Brantsandpatents zal op verzoek de kosten voorberekenen, optimaliseren en waar mogelijk u wijzen op subsidies of voordelige fiscale maatregelen. 

 

  

 

Wat is een octrooi?

 

Een octrooi (ook patent genoemd) beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. Dit is niet te verwarren met know how en fabrieksgeheimen.

 

Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Het octrooi geldt voor één of meerdere landen en voor maximaal 20 jaar vanaf de indiening. Een octrooi wordt ook wel een exclusief recht op een uitvinding genoemd, waarmee men een ander kan verbieden de uitvinding commercieel toe te passen.

 

Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen, moet het gaan om een technische uitvinding die hoofdzakelijk voldoet aan de drie volgende voorwaarden:

 

  • Nieuwheid: Het product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van de uitvinder zelf (bv. door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs). Tot de indiening van de octrooiaanvrage dient de uitvinding dus strikt vertrouwelijk te worden behandeld. 
  • Inventiviteit: De uitvinding mag voor een gemiddelde vakman niet voor de hand liggen. 

 

Verder zijn ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën, plantenrassen en computerprogramma's in principe uitgesloten van octrooirechtelijke bescherming.

 

Brantsandpatents kan u van dienst zijn vanaf het prille begin van uw onderzoek. Al bij het brainstormen over uw nieuwe ontwikkeling kunnen wij u adviseren omtrent de octrooiposities van derden. We begeleiden u in het te voeren onderzoek en de verdere ontwikkeling. Op basis van onze expertise kunnen wij u helpen een sterke octrooibescherming te ontwikkelen om zeker te zijn dat u uw octrooiaanvrage kan indienen en u uw uitvinding later kan exploiteren.

 

 

 

Hoe verloopt de verleningsprocedure?

 

Het traject om van een octrooiaanvrage tot een octrooiverlening te komen start bij voorkeur met een vooronderzoek naar wat er vandaag reeds bekend is (de zogenaamde Stand van de Techniek). Het spreekt voor zich dat Brantsandpatents dit vooronderzoek voor u kan uitvoeren doch de uitvinder kan dit reeds gedeeltelijk zelf doen, bv. via de vrij beschikbare databanken van Espacenet, Google Patents of WIPO. Na studie van de gevonden literatuur zal een advies worden opgemaakt.

 

Wanneer dit advies positief is, d.w.z. dat uw uitvinding nieuw en inventief wordt geacht, kan uw octrooiaanvraag ingediend worden. Deze eerste indiening, ook prioriteitsindiening genoemd, wordt meestal verricht in één land (bijvoorbeeld België of Nederland) of in één regionaal systeem (bijvoorbeeld de Europese indiening).  

 

Na de indiening van de octrooiaanvrage start het onderzoek naar een officieel nieuwheidsrapport. Na ontvangst van dit rapport kan de aanvrage, indien nodig, gewijzigd worden. 18 maanden na de indiening zal de ingediende aanvrage gepubliceerd worden. 18 maanden is normaliter ook de termijn voor de verlening van een Belgisch of Nederlandse octrooi. In beide landen is het vooronderzoek louter informatief van aard.

 

Europese octrooien worden pas verleend na een verdere grondige examinering. Tot 12 maanden na de eerste indiening, ook de prioritetsindiening genoemd, kunnen er overeenkomstige aanvragen ingediend worden in andere landen of regionale systemen. Eventueel kan men opteren om de landenkeuze uit te stellen tot 30 maanden na de eerste indiening. Dit gebeurt via de PCT-procedure waarbij een wereldoctrooiaanvrage wordt ingediend.

 

Het spreekt voor zich dat voor elke uitvinding een individueel traject de bescherming optimaliseert. Tijdig advies vragen aan de adviseurs van Brantsandpatents is dus aan te raden.

 

 

 

Rechten/voordelen?

 

Als eigenaar van een octrooi  

  • heeft u van verlening tot 20 jaren na de indiening een exclusief recht op de uitvinding en kan u zich tegen namaak verzetten;
  • bent u tevens eigenaar van een eigendomsrecht dat tot de immaterieel vaste activa van uw onderneming behoort; u kan dus een octrooi waarderen, in licentie geven, verkopen, etc.

 

Opgelet, de overheid komt meestal niet ambtshalve tussen in conflicten bij inbreuk. U dient dus zelf - in samenwerking met uw adviseur - uw octrooirechten te laten gelden via de daartoe voorziene procedures.

 

 

 

Plichten?

  

Om uw octrooirechten in stand te houden, moet u een verleningsprocedure doorlopen van octrooiaanvrage tot octrooiverlening. Bovendien zullen er elk jaar instandhoudingstaksen moeten betaald worden.

 

Brantsandpatents houdt alle termijnen van de verleningsprocedure zorgvuldig bij en waarschuwt u tijdig bij verdere stappen. 

 

 

  

Hoe?

 

Het indienen van een octrooiaanvrage gebeurt bij een wel bepaalde overheidsadministratie. De indiening omvat een nauwkeurige en zo gedetailleerde beschrijving van de uitvinding. 

 

Brantsandpatents zorgt ervoor dat uw octrooi op een correcte manier ingediend en opgevolgd wordt, met aandacht voor de vereiste formaliteiten en termijnen. 

 

 

 

Waar?

 

Er is geen wereldwijd registratiesysteem voor octrooien en principieel moet men land per land registreren. Er zijn echter belangrijke uitzonderingen op die regel: 

  1. Europees octrooi: voor de landen die lid zijn van het Europees octrooiverdrag is er een gezamelijke verleningsprocedure mogelijk. Nadien wordt deze bundel van octrooien wel nationaal uitgesplitst.
  2. PCT-procedure of wereldoctrooiaanvrage. Uitstel om de landen te kiezen tot 30 maand na de eerste indiening wordt hierdoor mogelijk.

 

Bepalen waar en via welk systeem u uw octrooi registreert, hangt af van een afweging van verschillende factoren, zoals de omvang van de investering alsook de juridische en praktische voor- en nadelen van elk systeem.

 

Bij Brantsandpatents is de noodzakelijke kennis en ervaring van de wereldwijde octrooisystemen aanwezig zodat u de juiste beslissingen kan nemen.

Voor buitenlandse nationale of regionale procedures kan Brantsandpatents steunen op een netwerk van correspondenten die zorgvuldig uitgekozen zijn op basis van kwaliteit, efficiëntie en kost.