Registratieprocedure merken - Benelux

Datum indienen aanvraag:
DatumActieTaksenOpmerking
13.12.2019
Depot: indienen van de aanvraag tot inschrijving.€ 248 in 3 klassen +
€ 39 per bijkomende klasse
Tussen 20.12.2019 en 03.01.2020
Onderzoek naar vormvereisten.BBIE onderzoekt of b.v. de geclaimde producten juist geklasseerd zijn. Indien er bezwaren zijn, kan men binnen de maand het depot regulariseren (verlengbaar). Zodra dit in orde is, gaat het BBIE over tot publicatie.
Tussen 20.12.2019 en 03.01.2020
Publicatie van het depot.Vanaf de publicatiedatum begint de oppositieperiode van 2 maanden te lopen, waarbinnen eerdere merkhouders een verzetsprocedure kunnen instellen.
Tussen 03.01.2020 en 24.01.2020
Onderzoek naar de intrinsieke geldigheid.BBIE onderzoekt of het merk intrinsiek onderscheidend is, niet louter beschrijvend is en niet misleidend is. Zo ja, wordt het merk voorlopig geweigerd. De deposant kan argumenten indienen om het bezwaar op te heffen. Uiterlijk na 6 maanden wordt een definitieve beslissing genomen. Tegen een definitieve weigering kan beroep aangetekend worden bij de Hoven van Beroep te Brussel, Luxemburg of Den Haag.
Tussen 20.02.2020 en 05.03.2020
Einde oppositieperiode.Wanneer een verzet wordt aangetekend, wordt de eigenlijke procedure voorafgegaan door een verzoeningsfase. Bij gebreke aan een akkoord, kunnen beide partijen om beurt argumenten indienen. Tegen een beslissing kan een beroep aangetekend worden bij de Hoven van Beroep te Brussel, Luxemburg of Den Haag.
Tussen 27.02.2020 en 12.03.2020
Inschrijving van het merk.Indien er geen verzetsprocedures zijn ingeleid of wanneer een verzet wordt afgewezen/ingetrokken, gaat het BBIE tot inschrijving over. Vanaf dan kan de merkhouder zijn rechten ten volle uitoefenen.
Tussen 13.03.2020 en 13.04.2020
Verzending van het inschrijvingscertificaat.Het certificaat is een bewijs van uw eigendomsrecht op het merk zodat het raadzaam is dit document zorgvuldig te bewaren.
13.06.2020
Einde prioriteitstermijn.Indien het merk voor het eerst gedeponeerd is, kan de eigenaar binnen de 6 maanden overeenkomstige aanvragen indienen in andere landen. Mits opeising van het prioriteitsrecht, zal de rangorde van de buitenlandse aanvragen bepaald worden door de datum van de eerste aanvraag (in de Benelux).
13.12.2029
Vernieuwing van de inschrijving.€ 260 in drie klassen +
€ 46 per bijkomende klasse
Na 10 jaar kan men de inschrijving vernieuwen voor een bijkomende periode van 10 jaar mits het betalen van vernieuwingstaksen.