Merken

Uw merkregistratie toegelicht

 

Benelux

EU-merk - Europese Unie

internationaal

 

 

Via bovenstaande hyperlinks wordt in overzichtelijke tabellen de standaardprocedure voor een Benelux, Europese en internationale merkregistratie toegelicht. Vanaf een gekozen indieningsdatum wordt een standaardprocedure vanaf het depot tot het verkrijgen van het registratiecertificaat berekend en weergegeven.

 

De vereiste officiële taksen van de procedures worden tevens weergegeven voor elke procedure.

 

Het spreekt voor zich dat deze standaardprocedure geen sluitend advies is maar de tabellen geven u alvast een algemeen overzicht van de procedures.

 

 

 

Wat zijn de kosten?

 

Aangezien een geregistreerd merk een meetbare waarde vertegenwoordigt in uw onderneming, is het registreren eerder een investering dan een kost.

 

Om te vermijden dat de investering op termijn een zware kost wordt, is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van uw merk na te gaan of het merk wel geregistreerd en gebruikt kan worden. De daarmee gepaard gaande kosten zullen afhangen van een aantal factoren, waaronder het geografisch gebied waar u uw merk wenst te gebruiken en te registreren.

 

Op Benelux niveau zal een volwaardig onderzoek van een merk vaak € 500 à  € 700 bedragen, op Europees niveau kan een beperkt onderzoek al vanaf € 400.

 

De registratie zelf dekt gewoonlijk een periode van 10 jaar, zonder jaarlijkse instandhoudingstaksen. Op Benelux niveau dient u rekening te houden met een bedrag vanaf € 565, op Europees niveau vanaf €1350.

 

Het registreren van merken vergt een relatief beperkte investering, zeker wanneer men vergelijkt met marketingkosten, productiekosten van verpakkingen enz. Het uitoefenen van de merkrechten tegen nabootsing of namaak kan soms wel een zware investering betekenen doch door deskundig advies en tijdige, gepaste acties kan u dit meestal beperken.

 

 

 

Wat is een merk?

 

Een merk is elk teken dat de producten of diensten van een onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. Niet alleen benamingen kunnen een merk zijn doch ook logo's, lay-out van verpakkingen, vormen (bv. Coca-Cola® flesje) en combinaties van deze elementen. Zelfs geluiden (bv. Nokia® tune) en kleuren kunnen een merk uitmaken.

 

Het publiek moet deze tekens wel percipiëren als een verwijzing naar de oorsprong van de producten/diensten, m.a.w. deze tekens moeten als een herkenningsteken gezien (kunnen) worden en bv. niet louter als versiering.

 

De belangrijkste andere geldigheidsvoorwaarden zijn de volgende: 

 • merken mogen niet louter uit beschrijvende aanduidingen bestaan voor de producten in kwestie, bv. 'belgian chocolates' voor pralines, 'superwit' voor een wasproduct, 'bio kill' voor een insectenverdelger, 'medbiz' voor een medisch tijdschrift, ...
 • het merk moet beschikbaar zijn en mag geen bestaande rechten schenden.

 

Brantsandpatents kan u van dienst zijn vanaf het prille begin van uw product- en merkontwikkeling. Al bij het brainstormen over uw nieuw merk kunnen wij met u meedenken, rekening houdend met de wettelijke geldigheidsvoorwaarden. Op basis van onze expertise kunnen wij u helpen een sterk merk te ontwikkelen en de gepaste onderzoeken verrichten om zeker te zijn dat u uw merk veilig kan gebruiken en registreren.

 

 

 

Registreren?

 

Het registreren van een merk is een wettelijke noodzakelijke voorwaarde om bescherming te claimen voor het merk. Zonder registratie:

 

 • kan u zich niet verzetten tegen nabootsing of namaak;
 • kunnen derden die wel een registratie bezitten, zich tegen uw merk verzetten ook al bent u de eerste gebruiker.

 

! Alvorens te registreren, is het wel ten zeerste aangewezen om te laten onderzoeken of uw merk geen oudere rechten van andere ondernemingen schendt. Zonder vooronderzoek weet u niet of u uw merk veilig kan gebruiken en deponeren !

 

De registratie is meer dan het louter indienen van een formulier aangezien deze de beschermingsomvang van uw merk bepaalt. Deponeert u een merknaam of een logo, in kleuren of niet, voor een grote waaier aan producten/diensten of niet? Brantsandpatents kan u helpen de juiste keuzes te maken.

 

 

 

Rechten/voordelen?

 

Als eigenaar van een merkregistratie

 

 • heeft u gedurende 10 jaar (eeuwig te vernieuwen voor bijkomende perioden van 10 jaar) een exclusiviteit voor het merk in functie van de opgeëiste producten; u kan trouwens ook het ® symbool aanbrengen naast het merk;
 • bent u eigenaar van een eigendomsrecht dat tot de immateriële vaste activa van uw onderneming behoort; u kan dus een merk waarderen, in licentie geven, verkopen;
 • kan u zich verzetten tegen namaak of nabootsing, met name tegen gelijkende merken die voor gelijkende producten/diensten gebruikt en/of gedeponeerd zijn;
 • ontmoedigt u derden om een gelijkend merk te deponeren of gebruiken.

 

Opgelet: de overheid komt meestal niet ambtshalve tussen in conflicten tussen merken. U dient dus zelf - in samenwerking met uw adviseur - uw merkrechten te laten gelden via de daartoe voorziene procedures.

 

Van belang hierbij is om zich in een zo vroeg mogelijk stadium te verzetten tegen gelijkende merken aangezien enerzijds de kansen op een onderhandelde oplossing groter zijn en anderzijds de financiële inspanningen meestal een stuk lager zullen zijn.

 

Brantsandpatents kan uw merken bewaken en adviseren of en wanneer u best uw merkrechten laat gelden. Tevens is er veel ervaring en juridische expertise aanwezig om u zowel in onderhandelingen als in verzetsprocedures bij te staan.

 

 

 

Plichten?

 

Om uw merkrechten in stand te houden en uw exclusiviteit te handhaven, moet u

 

 • de registratie tijdig vernieuwen (meestal om de 10 jaar) mits betaling van de vernieuwingstaksen;
 • het merk gebruiken binnen de 5 jaar na de registratie en het gebruik nooit staken voor een periode van 5 jaar; deze termijn geldt alleszins in Europa doch in andere landen kan die termijn korter (bv. USA: 3 jaar) of langer zijn;
 • vermijden dat uw merk een soortnaam wordt;
 • zich best ook verzetten tegen het gebruik of depots van gelijkende merken voor gelijkende producten. Via een bewaking van uw merk wordt u op de hoogte gebracht van merkdepots die inbreuk kunnen maken op uw rechten.

 

Brantsandpatents houdt alle termijnen zorgvuldig bij en waarschuwt u tijdig wanneer u iets moet doen.

 

 

 

Hoe?

 

Het deponeren van een merk gebeurt bij een welbepaalde overheidsadministratie. Bij het depot dient u heel concreet het merk op te geven (met eventuele afbeeldingen), de producten en diensten te vermelden waarvoor u bescherming wenst (volgens een bepaalde classificatie) en te preciseren wie eigenaar van het merk wordt (fysieke persoon of rechtspersoon). Het verloop van de procedure blijkt uit de tijdslijn voor depotprocedures.

 

Brantsandpatents zorgt ervoor dat uw merk op een correcte manier gedeponeerd en opgevolgd wordt, met aandacht voor de vereiste formaliteiten en de termijnen.

 

 

 

Waar?

 

Er is geen wereldwijd registratiesysteem en principieel moet men land per land registreren. Er zijn echter belangrijke uitzonderingen op die regel:

 

 1. Benelux: België, Nederland en Luxemburg hebben een volledig eengemaakte merkenwetgeving en vormen in het merkenrecht als het ware één enkel land.
 2. Europese Unie: men kan een EU-merk (voorheen gemeenschapsmerk) - dat geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie - registreren bij een specifieke Europese administratie. De bescherming wordt geregeld door een Europese merkenwetgeving;
 3. internationaal systeem van Madrid: via een enkele aanvraag kan men één inschrijving voor verschillende landen verkrijgen waarbij men à la carte kan kiezen uit zowat 90 lidstaten van dat systeem; de merkenadministratie van elk opgeëist land zal vervolgens bepalen volgens haar nationale wetgeving of uw merk er bescherming kan genieten.

 

Weet dat u na een allereerste depot van een merk in een bepaald land beschikt over een voorrangsperiode van 6 maanden om ook in andere landen overeenkomstige depots te verrichten zonder dat in tussentijd verrichte depots in die landen aan uw merk kunnen tegengesteld worden. Dit recht van voorrang of prioriteitsrecht is in het intellectueel eigendomsrecht van heel groot belang en dient trouwens ook expliciet opgeëist te worden.

 

Bepalen via welk systeem u uw merk registreert, hangt af van een afweging van verschillende factoren, zoals de omvang van de investering alsook de juridische en praktische voor- en nadelen van elk systeem.

 

Bij Brantsandpatents is de noodzakelijke kennis van de wereldwijde registratiesystemen aanwezig zodat u de juiste beslissingen kan nemen.

Voor buitenlandse nationale registratieprocedures kan Brantsandpatents steunen op een netwerk van correspondenten die zorgvuldig uitgekozen zijn op basis van kwaliteit, efficiëntie en kost.

 

 

 

 

Merk bewaken?


Een bewaking detecteert alle depots voor merken die overeenstemmen met het bewaakte merk en die aangevraagd werden voor gelijksoortige producten of diensten. Op deze wijze wordt u tijdig op de hoogte gebracht zodoende dat u zich eventueel kan verzetten tegen een depot door een concurrent van een merk dat te sterk aanleunt bij uw merk. Via een oppositie kan u verhinderen dat het merk ingeschreven wordt. Afhankelijk van het betrokken land zijn de oppositietermijnen beperkt tot 2 tot 3 maanden, waardoor het belangrijk is om tijdig op de hoogte te worden gebracht van inbreukmakende depots.
De bewaking is ofwel voor een woord ofwel voor een beeldelement, en steeds voor een bepaald aantal klassen. De verschillende regio’s voor een bewaking zijn Benelux, Europese Unie, Geografisch Europa of Wereldwijd. Deze regio’s worden hier verduidelijkt.

Regio's voor bewaking van uw merk?


Benelux: België, Nederland, Luxemburg, Gemeenschapsmerken (EU), Internationaal register.

EU: + Bulgarije, Croatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

GEO Europa: + Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Cyprus (Turkse Republiek van Noord-Cyprus), Georgië, Gibraltar, Guernsey, IJsland, Jersey, Kazakstan, Kirgizië, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, San Marino, Servië, Tajikistan, Turkije, Turkmenistan, Wit-Rusland, Zwitserland.

Wereldwijd: Alle beschikbare registers (175 landen).