Fiscale aspecten

De belastingaftrek voor octrooi-inkomsten in België

 

Naast bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, biedt een verleend octrooi uitzicht op een belangrijk fiscaal voordeel.

 

Inkomsten uit verleende octrooien worden voor 80% vrijgesteld van belasting door toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten, zodat slechts 20 % van de inkomsten tot het belastbaar resultaat behoren.

 

Op die manier daalt de belastingdruk op inkomsten die een vennootschap uit octrooien ontvangt, van het normale tarief van 33,99% naar maximaal 6,8 %.

 

De belastingaftrek voor octrooi-inkomsten is van toepassing voor Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen.

 

Ontvangen vergoedingen voor licenties die door de vennootschap zijn verleend op  octrooien, worden beschouwd als octrooi-inkomsten in het kader van deze fiscale maatregel.

 

Daarnaast komen hypothetische octrooi-inkomsten in aanmerking. Dit zijn geraamde, maar niet effectief ontvangen vergoedingen voor octrooien die worden geacht begrepen te zijn in de verkoopprijs van de met het octrooi geproduceerde goederen of diensten.

 

De aftrek voor octrooi-inkomsten geldt zowel voor zelf ontwikkelde octrooien als voor octrooien die van derden zijn verworven. Voor van derden verworven octrooien blijft de aftrek beperkt tot de gerealiseerde marge.

 

De octrooiaftrek kan worden genoten in combinatie met DBI-aftrek, notionele intrestaftrek, investeringsaftrek en aftrek van vorige verliezen.

 

Door toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen ondernemingen met octrooien of octrooiaanvragen waarvan de verlening nadert, een aanzienlijke belastingvermindering genieten.

 

Brantsandpatents zal met deze fiscale voordelige maatregelen rekening houden bij het adviseren van de beschermingstrategie.

 

 

 

De belastingaftrek voor octrooi-inkomsten in Nederland

 

De voor Nederland geldende fiscale voordelen zijn opgenomen in de innovatiebox, welke een verruimde maatregel is van de octrooibox.Alle behaalde winsten door innovatieve werkzaamheden vallen onder een verlaagd tarief. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor innovatieve activiteiten is  verlaagd naar 5 %. Bovendien worden de verliezen op innovatieve activiteiten aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5 %.

 

De innovatiebox houdt in dat in de vennootschapsbelasting een verlaagd tarief van 5 % geldt, in plaats van de reguliere 25,5 %, voor de opbrengsten die worden behaald uit innovatieve activiteiten waarvoor na 31 december 2006 een octrooi verleend is, of die na 31 december 2007 verkregen zijn uit S&O-werk.

 

De Innovatiebox kan worden gebruikt door belastingplichtigen die vallen onder het regime van de vennootschapsbelasting. Overigens is het wel zo dat, indien een ondernemer die onder het regime van de inkomstenbelasting valt en  zijn onderneming 'geruisloos' omzet in een BV, de kosten gemaakt in de periode waarin hij onder de inkomstenbelasting viel mag opvoeren in de Innovatiebox van de opgerichte vennootschap.

 

Ook voor Nederland zal Brantsandpatents met deze fiscale voordelige maatregelen rekening houden bij het adviseren van de beschermingstrategie.