Design - Modellen

Essentieel: laat u door ons adviseren alvorens u uw product (design of uitvinding) kenbaar maakt aan de buitenwereld. Om geldig te zijn, moét het registreren van design gebeuren vóór de openbaarmaking!

 

 

 

Uw modelregistratie toegelicht

 

 

gemeenschapsmodel-Europese Unie

internationaal

 

 

Via bovenstaande hyperlinks wordt in overzichtelijke tabellen de standaardprocedure voor een Europese en internationale modelregistratie toegelicht. Vanaf een gekozen indieningsdatum wordt een standaard procedure vanaf het depot tot het verkrijgen van het registratiecertificaat berekend en weergeven. 

 

De vereiste officiële taksen van de procedures worden tevens weergegeven voor elke procedure. 

 

Het spreekt voor zich dat deze standaardprocedure geen sluitend advies is maar de tabellen geven u alvast een algemeen overzicht van de procedures.

 

 

 

Kosten 

 

 

Aangezien een geregistreerd model een meetbare waarde vertegenwoordigt in uw onderneming, is het registreren eerder een investering dan een kost.

 

De registratie zelf dekt gewoonlijk een periode van 5 jaar, eventueel te vernieuwen voor 4 bijkomende perioden van 5 jaar, zonder jaarlijkse instandhoudingstaksen. Op Benelux niveau dient u rekening te houden met een bedrag vanaf € 400, op Europees niveau vanaf € 800. Interessant is dat u in een enkele aanvraag meerdere modellen tegelijk kan registreren waarbij een degressief tarief wordt toegepast.

 

Het registreren van modellen vergt een relatief beperkte investering, zeker wanneer men vergelijkt met marketingkosten, productiekosten van verpakkingen, enz. Het uitoefenen van de modelrechten tegen nabootsing of namaak kan soms wel een zware investering betekenen doch door deskundig advies en tijdige, gepaste acties kan u dit meestal beperken.

 

 

 

Wat is een model/tekening? 

 

 

Als design wordt louter beschermd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Dat uiterlijk kan bestaan uit de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

 

Design kan dus

 • een tweedimensionale tekening zijn, bv. het dessin op een kledingstuk of op een servies;
 • driedimensionaal zijn, bv. het uiterlijk van een apparaat of van een meubelstuk;
 • een combinatie van beide, bv. de vorm van de verpakking én de lay-out van het etiket van die verpakking.

 

Om geldig beschermd te kunnen worden, dient een model

 • nieuw te zijn: er mogen nog geen (quasi-) identieke modellen geopenbaard zijn vóór het depot, inclusief je eigen model of modellen door derden geopenbaard.
 • een eigen karakter te hebben: het model moet voldoende verschillen van reeds geopenbaarde modellen.
 • niet louter bepaald te zijn door een technische functie: het design mag niet louter technisch ingegeven zijn. Wanneer dat toch het geval is, dient veeleer onderzocht te worden of een uitvindingsoctrooi niet mogelijk is.

 

Van belang is dat een design in vele landen ook onder het auteursrecht bescherming kan genieten en dat er onder het Europees systeem ook een beschermingsregime bestaat voor niet-geregistreerde modellen. De afwezigheid van een registratie betekent dus niet dat een model geen enkele bescherming geniet.

 

Tot slot kan een design in bepaalde gevallen ook onder het merkenrecht bescherming genieten, met name wanneer bv. de vorm van een product of verpakking een herkenningsteken is, dat het publiek in staat stelt te weten van welke onderneming het product afkomstig is.

 

De octrooi- en modellengemachtigden van Brantsandpatents werken als team samen met u om te bepalen of een geldige modelregistratie kan en best dient aangevraagd worden.

 

 

 

Registreren? 

 

 

Op Europees niveau is er een bescherming voor geregistreerde modellen en niet-geregistreerde modellen. Deze laatste zijn echter slechs gedurende 3 jaren beschermd vanaf de eerste openbaarmaking en enkel ten aanzien van namaak.

 

Het registreren van modellen heeft daarentegen belangrijke voordelen:

 • beschermingsduur van 5 jaren die verlengbaar is tot max. 25 jaren;
 • de beschermingsomvang gaat wezenlijk verder dan louter namaak;
 • de registratie vormt een bewijs van eigendom tenzij een derde het tegendeel aantoont, wat een heel moeilijke opdracht kan zijn;
 • een registratie vormt een grotere garantie voor uw verdelers;
 • een registratie kan gemakkelijker worden gewaardeerd als een immaterieel vast activa en als zodanig te gelde worden gemaakt.

 

Van groot belang is dat u registreert alvorens u het model aan de buitenwereld kenbaar maakt !

 

De registratie is meer dan het louter indienen van een formulier aangezien deze de beschermingsomvang van uw design bepaalt. Deponeert u één model of ook een aantal varianten en zo ja welke? Welke uiterlijke aspecten laat u bij de registratie het best achterwege? Registreren in kleuren of niet?

 

Brantsandpatents kan u helpen om de juiste keuzes te maken.

 

 

 

Rechten/voordelen? 

 

 

Als eigenaar van een modelregistratie

 • heeft u gedurende 5 jaar een exclusiviteit voor het model (verlengbaar tot max. 25 jaar);
 • bent u eigenaar van een eigendomsrecht dat tot de immateriële vaste activa van uw onderneming behoort;  u kan dus een model waarderen, in licentie geven, verkopen;
 • kan u zich verzetten tegen namaak of nabootsing, met name tegen modellen die een zelfde algemene indruk wekken bij een geïnformeerde gebruiker;
 • schrikt u minstens derden af die uw model zouden (willen) nabootsen.

 

Opgelet: de overheid komt meestal niet ambtshalve tussen in conflicten tussen modellen. U dient dus zelf - in samenwerking met uw adviseur - uw modelrechten te laten gelden via de daartoe voorziene procedures.

 

Van belang hierbij is om zich in een zo vroeg mogelijk stadium te verzetten tegen namaak of nabootsing aangezien enerzijds de kansen op een onderhandelde oplossing groter zijn en anderzijds de financiële inspanningen meestal een stuk lager zullen zijn.


Brantsandpatents kan u adviseren of en wanneer u best uw modelrechten laat gelden. Tevens is er veel ervaring en juridische expertise aanwezig om u zowel in onderhandelingen als in verzetsprocedures bij te staan.

 

 

 

Plichten? 

 

 

Om uw modelrechten in stand te houden en uw exclusiviteit te handhaven, moet u uw modelregistratie tijdig vernieuwen, om de 5 jaar tot max. 25 jaar.

 

Brantsandpatents houdt alle termijnen zorgvuldig bij en waarschuwt u tijdig welke stappen u dient te ondernemen. Hiervoor zal een administratieve kost aangerekend worden.

 

 

 

Hoe?

 

 

Het deponeren van een model gebeurt bij een welbepaalde overheidsadministratie.

 

Bij het depot dient u kwalitatieve afbeeldingen in te dienen van het model waaruit de kenmerkende eigenschappen duidelijk blijken. Deze afbeeldingen (tekeningen of foto's) dienen enkel het model weer te geven op een neutrale achtergrond en zonder technische aanduidingen. Ten slotte dient u ook te vermelden op welk product het model betrekking heeft.

 

Het verloop van de procedure blijkt uit bijgaande tijdslijn voor depotprocedures.

 

Brantsandpatents zorgt ervoor dat uw model op een correcte manier gedeponeerd en opgevolgd wordt, met aandacht voor de vereiste formaliteiten en de termijnen.

 

 

 

Waar? 

 

 

Er is geen wereldwijd registratiesysteem en principieel moet men land per land registreren. Er zijn echter belangrijke uitzonderingen op die regel:

 1. Benelux: België, Nederland en Luxemburg hebben een volledig eengemaakte modellenwetgeving en vormen in het modellenrecht als het ware één enkel land.
 2. Europese Unie: men kan een gemeenschapsmodel - dat geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie - registreren bij een specifieke Europese administratie. De bescherming wordt geregeld door een Europese modellenwetgeving.
 3. Internationaal systeem van 's Gravenhage: via één enkele aanvraag kan men één inschrijving voor verschillende landen verkrijgen waarbij men à la carte kan kiezen uit zowat 40 lidstaten van dat systeem. 

 

Weet dat u, na een allereerste depot van een model in een bepaald land, beschikt over een voorrangsperiode van 6 maanden om ook in andere landen overeenkomstige depots te verrichten. Dit zonder dat tussentijds verrichte depots in die landen, aan uw model kunnen tegengesteld worden. Dit recht van voorrang of prioriteitsrecht is in het intellectueel eigendomsrecht van heel groot belang en dient trouwens ook expliciet opgeëist te worden.

 

Bepalen via welk systeem u uw model registreert, hangt af van een afweging van verschillende factoren, zoals de omvang van de investering alsook de juridische en praktische voor- en nadelen van elk systeem.

 

Bij Brantsandpatents is de noodzakelijke kennis van de wereldwijde registratiesystemen aanwezig zodat u de juiste beslissingen kan nemen.

 

Voor buitenlandse nationale registratieprocedures kan Brantsandpatents steunen op een netwerk van correspondenten die zorgvuldig uitgekozen zijn op basis van kwaliteit, efficiëntie en kost.