Octrooien

Wat bedoelt men met Stand van de Techniek?


De Stand van de Techniek omvat volgende elementen:

  • alles wat beschikbaar werd gesteld
  • aan het publiek
  • door woord of geschrift
  • of op eender welke andere wijze
  • voor de indieningsdatumBeschikbaar

Betekent dat het publiek waar ook ter wereld kennis kon nemen van de uitvinding maar het is niet noodzakelijk dat ze dat ook deed. Bv. een document in een leeszaal maar door niemand gelezen, is publiek toegankelijk.

 

 

Publiek

Eén persoon volstaat, de enige voorwaarde is dat hij niet gebonden is door geheimhouding (bezoekers van andere firma's, leveranciers, e.a. zijn wel publiek).

 

 

Woord of Geschrift

Dus niet alleen literatuur maar ook lezingen, voordrachten, behoren tot de Stand van de Techniek. De taal speelt geen rol. Het aantal exemplaren van een publicatie evenmin.

 

 

Gebruik

Omvat o.a.:

  • Openbare tests dermate dat het publiek de uitvinding kan waarnemen. Bv. toestel voor wegmarkeringen uitproberen op de weg, demonstraties op een beurs, enz.
  • Verkoop, zelfs al is de samenstelling of zijn de samenstellende elementen slechts achteraf door analyse van het materiaal of door uiteenvijzen van het toestel, vast te stellen.

 

 

Andere wijze

Omvat o.a. informatie vermeld op de wandpanelen van een vakbeurs, in een uitzending op radio of tv, op slides in een voordracht, enz.

 

 

Voor de indieningsdatum

Dit betekent:

  • minstens één dag ervoor;
  • publicatie op dezelfde dag als de indieningsdatum schaadt niet.

Dus voor de indieningsdatum van de aanvrage mag de uitvinder zelf ook niet de Stand van de Techniek aan het publiek ter beschikking stellen: geen publicatie, geen publieke testen, niet meedelen aan derden die niet door geheimhouding gebonden zijn.

 

 

Bovenstaande Stand van de Techniek geldt niet overal ter wereld.

In een aantal landen, bv. Japan en de USA,  gelden wat dit betreft andere regels die minder restrictief zijn. Bv. het in de handel brengen van een bepaald product in Europa is niet nieuwheidsschadelijk voor een indiening in Japan of in de USA.

In de USA heeft diegene die het eerste het heeft uitgevonden voorrang op diegene die eerst de octrooiaanvrage indient (het zogenaamde ‘first-to-invent' principe versus ‘first-to-file'). Dit betekent dat publieke daden van derden voor de indieningsdatum maar na de datum van uitvinding niet storen, noch voor nieuwheid, noch voor inventiviteit.

Terug naar overzicht